IX - Byte av kopplingsvätska

Byte av kopplingsvätska

Till att börja med vill jag påpeka att jag använder en vacuumbromsluftare för arbetet, precis så som anvisningarna i originalverkstadshandboken anger.

ALLMÄNNA RÅD

TÄNK PÅ ATT BROMSVÄTSKA ÄR ETT YPPERLIGT FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL. IAKTTAG DÄRFÖR STÖRSTA FÖRSIKTIGHET OCH VARLIGHET UNDER ARBETETS GÅNG, SÅ ATT DET INTE DROPPAR ELLER STÄNKER PÅ LACKERADE YTOR. SKULLE DET ÄNDÅ GÖRA DET, SÅ TORKA GENAST MED EN VÅT TRASA!
Denna arbetsoperation går att utföra ensam; men eftersom en sådan luftare som jag har suger snabbt och mycket underlättar det om man har någon till hjälp som fyller behållaren på motorcykeln allteftersom man suger ur i andra änden så att säga. Det är ju ganska retligt att suga in luft och få börja om från början igen. Dessutom slösar man onödigt med bromsvätska, som i alla fall av bättre sorter är ganska dyr.
Jag utförde detta arbete när Marie var på besök, så hon hjälpte mig med fyllningen.

ARBETSBESKRIVNING

Jag rekommenderar att tanken demonteras, om den inte redan är det, detta för att undvika skador av eventuellt utspilld bromsvätska. (se ovan). Samma sak gäller för dynan.

Klipp av det buntband som håller luftnippeln fast vid bakramen. Denna nippel sitter nämligen i ändan av en slang. Skjut sedan bort skyddsgunmmit på nippeln. Bild 1 från vänster.

Lossa därefter styret i sina överfall, (kontrollera först om det finns körnslag redan, om det inte finns så gör egna, detta för att styret skall komma i rätt vinkel. Jag fick göra egna. Bild 2.) och vrid det åt höger. Prova nu ut det läge där kopplingsvätskehuvudcylindern står så horisontellt som möjligt. Framhjulet skall vara mot marken. I detta läge är det lämpligt att binda fast styret så att det inte rubbas ur sitt läge. Bild 3.
Först därefter demonteras locket på vätskebehållaren. Tänk på att membranet är vått!

Sug ur gammal vätska i behållaren, exempelvis med en sköljspruta, men inte så djupt att intagshålet blir frilagt.

Därefter lossas insexpluggen i änden av luftnippeln. Denna ersättes med en BMW-luftnippel med art.nr 34 211 23 6 793. Bild 4.

Denna nippel måste tryckas in lite grann för att den skall äntra gängorna. Skruva in den till stopp. Anslut därefter luftaren, håll in reglaget så att den börjar suga och öppna därefter luftnippeln ett ½ varv.
Sug sedan så länge att den gamla vätskan ersätts med ny. Bild 5. 
Det är inte svårt att avgöra på färgen när den rena, nya vätskan är framme. Stäng luftnippeln. Först när den är stängd avbrytes sugningen. 
Avlägsna sugslangen och demontera luftnippeln, återmontera sexkantpluggen och dra åt den med föreskrivet moment.

Nu återstår bara att justera nivån i behållaren, det finns max- och min- märken på insidan av denna. Montera därefter locket och återställ styret i rätt läge, åtdraget med rätt moment. Då skall nivån vara i mitten av synglaset. Tänk på att nivån stiger i takt med att lamellen förslits.
Om arbetet är rätt utfört så går kopplingen mjukt och lätt, och känns inte det minsta svampig.

(För säkerhets skull vill jag påpeka att Gullan är dammig och inte upputsad ännu, det gör jag när alla arbeten är avklarade. DÅ först blir det sedvanlig Mimmistandard, Ship shape and Bristol Fashion på sakerna!)